Αγωγή και εκπαίδευση της πρώιμης παιδικής ηλικίας στην Ευρώπη. Συγκριτική προσέγγιση

10.60

Eύη Zαμπέτα

Περιγραφή

H αγωγή της πρώιμης παιδικής ηλικίας θεωρήθηκε παραδοσιακά έργο που ανάγεται στην ιδιωτική σφαίρα της οικογένειας και κατεξοχήν ρόλος της μητέρας. H δημιουργία θεσμών δημόσιου χαρακτήρα με αντικείμενο την αγωγή των παιδιών προσχολικής ηλικίας αποτελεί ιστορικό φαινόμενο της βιομηχανικής περιόδου που συνδέεται με τις διαδικασίες αστικοποίησης, την αναδιάρθρωση των δομών της οικογένειας και την είσοδο των γυναικών στην αγορά εργασίας. H εξάπλωση, ωστόσο, των θεσμών προσχολικής εκπαίδευσης συνδέεται με το βαθμό ανάπτυξης του κράτους πρόνοιας στην κάθε χώρα.
Στο βιβλίο αυτό επιχειρείται η ανάλυση και ερμηνεία των διαδικασιών συγκρότησης της κρατικής παρέμβασης στο χώρο των υπηρεσιών αγωγής και εκπαίδευσης της πρώιμης παιδικής ηλικίας. H συγκριτική προσέγγιση των πολιτικών που ασκούνται στις χώρες της Eυρωπαϊκής Ένωσης έχει ως στόχο να διερευνήσει ορισμένα ουσιώδη εκπαιδευτικά και κοινωνικά προβλήματα που εκφράζονται στο χώρο της εκπαίδευσης πρώιμης ηλικίας. O ελλειμματικός χαρακτήρας των πολιτικών και η αδυναμία κάλυψης των κοινωνικών αναγκών, η διχοτομία των υπηρεσιών προσχολικής εκπαίδευσης και οι διαδικασίες επαγγελματοποίησης αποτελούν ορισμένα από τα βασικότερα προβλήματα που απασχολούν την εκπαιδευτική πολιτική.
Σε μια εποχή ριζικής παραγωγικής αναδιάρθρωσης και απορρύθμισης των πολιτικών του κοινωνικού κράτους, οι υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης είναι ιδιαίτερα ευάλωτες. H αποδιάρθρωσή τους απειλεί καίρια τις διαδικασίες κοινωνικοποίησης της πρώιμης ηλικίας και θα όφειλε να απασχολήσει τον κοινωνικό διάλογο τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

ISBN